Yönetici Seçimi

Tarafımıza sıkça sorulan konulardan biri de yöneticilerin seçimi ile ilgili hususlardır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine göre kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) verebilirler; bu kimseye yönetici, kurula da yönetim kurulu adı verilir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Eski yönetici tekrar atanabilir. Yönetici seçilen kat maliki bunu kabule zorlanamaz. Yönetici, kat malikleri dışından veya kiracılar arasından da seçilebilir. Tüzel kişiliklerin de yönetici olarak seçilmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Nitekim uygulamada bu görevin kat malikleri tarafından profesyonel yönetim şirketlerine de verildiği görülmektedir.

Yönetici Seçilememesi Durumu

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh hukuk mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Mahkeme tarafından seçilen yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, 50 TL’den 250 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.

Toplu Yapılarda Yönetici Seçimi

Yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici atar. Toplu yapılarda yönetim planında aksi belirtilmemişse yöneticinin görev süresi iki yıldır. Toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanır. Blok yöneticilerinin ve toplu yapı yöneticisinin seçimi ile ilgili hususlarda yönetim planında değişiklikler yapılabilir.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

7 Yorum

 1. Bülent dedi ki:

  Aşağıdaki cümlenin kaynağını öğrenebilir miyim?
  “Toplu yapılarda yönetim planında aksi belirtilmemişse yöneticinin görev süresi iki yıldır. “

 2. Özgür Biyan dedi ki:

  Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu
  yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda
  , böyle bir
  zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

  Doğrudan açık bir cümle olmamasına karşın iki yılda bir toplantı yapılacağından yönetici de yönetim planında aksi kararlaştırılmadıkça iki yıl görev yapar. Yönetici kat malikleri kurulunda seçildiğine göre ve kurullar da iki yılda bir toplanır. Dolayısıyla buradan toplu yapılarda yönetici iki yıl için seçilebilir yorumu çıkmaktadır.

 3. Bülent dedi ki:

  Bu kanun maddesinden benim anladığım şu şekilde:
  Yönetim planında örneğin 5 yıl yazıyorsa bile sen 2 yılda toplanmak zorundasın.
  Yönetim planında 2 yılda toplanılır diye bir hüküm varsa, sen 2 yılda toplanmak zorundasın.
  Yönetim planında 2 yılda toplanılır diye bir hüküm yoksa, sen 1 yılda toplanmak zorundasın.

  Ayrıca, yasaya göre toplantı yapmak ile yönetici seçmek aynı şey değildir…

 4. Bülent dedi ki:

  Site yönetim planında hiçbir şey yazmıyorsa, 1 yılda toplanmak zorundasın…

 5. Özgür Biyan dedi ki:

  Kanun maddesi (m.29) zaten “yönetim planında aksi düzenlenmedikçe” ibaresi ile bu hususu kat maliklerine bırakmıştır. Dolayısıyla yönetim planında değişiklikler yapılarak istenildiği gibi ayarlama yapabilir.
  Eğer yönetim planında bu yönde bir düzenleme yoksa kanun maddesi iki yılda bir toplanır diyerek genel bir kural koymuştur. Diğer deyişle yönetim planında buna ilişkin bir düzenleme yoksa bile iki yılda bir mutlaka toplanmalısın demektedir.
  “Yönetim planında 2 yılda toplanılır diye bir hüküm yoksa, sen 1 yılda toplanmak zorundasın.” toplu yapılar için doğru bir çıkarım değildir. Kanun maddesi “Toplu yapılarda ise” diyerek toplu yapılarda da yönetim planının baz alınacağını emretmiş. Ancak böyle bir hüküm yoksa en az yılda bir toplanmak zorundayız demek zorlayıcı bir yorumdur.
  Yönetici seçmek için yine yönetim planında özel bir hüküm varsa (toplu yapılar için) o kurala göre toplantı yapılır. Yılda bir toplantı yapılacak anlamı çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca yönetici seçmek için kat malikleri toplanmak zorunda olduğundan yönetim planında aksi bir hüküm yoksa seçilen yönetici iki yıl görev yapmak durumunda kalır.

 6. Bülent dedi ki:

  Bizim site (toplu yapı) TOKİ’nin sitesi. Bildiğiniz gibi TOKİ’nin sitelerini kuruluşta Boğaziçi Site Yönetimi isimli firma yönetiyor. Bizim siteyi de Boğaziçi Site Yönetimi isimli firma kuruluşta 1 yıl yönetti ve bıraktı gitti. Site yönetim planında 1 yıl veya 2 yıl gibi bir ibare yok. Boğaziçi Site Yönetimi isimli firma neden 1 yıl sonunda bıraktı o zaman?

 7. Özgür Biyan dedi ki:

  TOKİ vb kurumların satışları esnasında özel sözleşmelerle farklı durumlar yaratılabilmektedir. Olayın özünü ve oluşumunu bilmeden bunu cevaplamak da mümkün değildir. Belki satış sözleşmelerinde böyle bir şart olabileceği gibi yönetim firması da herhangi bir nedenden bırakmış olabilir.

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.