Yayınlanmış Çalışmalar

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR / KİTAPLAR / MAKALELER / KÖŞE YAZILARI 

Çalışmaların bir kısmına tam metin olarak ulaşabilirsiniz. Tam metinler için burayı tıklayınız.

(Son güncelleme tarihi: 21.04.2024)

 Ortak çalışmalar ilgili yerlerde parantez içi belirtilmiştir.

TEZLER 

“Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil”,

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tez Çalışması, (Kitap Olarak Basılmıştır), Temmuz 2009 (Danışman: Yard. Doç. Dr. M. Ezhan DOĞRUSÖZ) 

“Türk Vergi Sisteminde Yatırım İndirimi İstisnasının Değerlendirilmesi ve Bazı Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırılması”,

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Çalışması, (Yayınlanmamış), Temmuz 2004 (Danışman: Prof. Dr. Metin TAŞ) 


BASILI ÇALIŞMALAR (KİTAP)

Vergi Hukuku

Adalet Yayınevi, Şubat 2024, (4. Baskı)

Vergi Ceza Hukukunda Yanıl(t)ma

Adalet Yayınevi, Ocak 2024, (G.Yılmaz ile birlikte).

Apartman ve Site Yönetimi Hukuki ve Mali Rehberi

 Adalet Yayınevi, Mart 2022 (8. Baskı)

– Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep 

Legal Yayınevi, Mayıs 2020

– Vergi Hukuku – MYO

Dora Yayınevi, Ağustos 2018

– Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil

Adalet Yayınevi, Ocak 2012 


ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ

“Vergi Denetiminin Dijitalleşmesinde Yapay Zekanın Rolü ve Mükellef Haklarına Olası Etkileri”, (H.Carda ve B.Bozdoğanoğlu ile birlikte), Maliye Araştırmaları-6, (Editör: U.Selen-A.Gerçek), Ekin Kitabevi, Bursa, 2023, ss.84-94, (E-ISBN: 978-625-6637-33-7).

“Beyanname Verilmesi Ödev midir Yoksa Hak mıdır? Anayasal Vergileme İlkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme”, İnsan Hakları ve Vergi, (Editör: Nurettin Bilici-Hasan Oral), Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2023, ss.127-146, ISBN: 978-605-7848-83-3.

Kira Gelirlerinde Uygulanan Emsal Kira Bedeli Üzerine Bazı Düşünceler”, Prof. Dr. Doğan Şenyüz’e Armağan (Maliye), (Editör: Adnan Gerçek), Ekin Kitabevi, Bursa, 2023, ss.51-74, ISBN: 978-625-6559-22-6.

Bütçe Hakkının Demokrasi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi”, Prof. Dr. Figen Altuğ’a Armağan, (Editörler: Özhan Çetinkaya-Tolga Demirbaş), Ekin Kitabevi, Bursa, 2022, ss.271-282, ISBN: 978-625-811-788-2.

– “Covid-19 Pandemisinin Vergi Hukukuna Dair Hatırlattıkları: Bir Salgın Fotoğrafının Vergi Hukuku Açısından Analizi”, Güncel Maliye Tartışmaları-3 (Dr. Veysi Seviğ’e Armağan), (Editörler: A. B. Doğrusöz, A. Güner, G. A. Yılmaz), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, ss.271-296, ISBN: 978-975-02-7176-2.

“Uluslararası Vergilendirmede Son Yıllarda Kullanılan Yeni Bir Kavramın Tanımlanması: Vergi Savaşları” (C.Dilibal, H.Carda ile birlikte), Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Atılım Üniversitesi, Ankara, 2020, ss.177-192, ISBN: 978-975-6707-61-6.

– “Artificial Intelligence: If It’s Taxed, But How?” (G.Yılmaz ile Birlikte), Critical Debates In Public Finance, (Editors: Adnan Gerçek-Metin Taş), Peter Lang, Berlin, 2019, pp. 183-204, ISBN: 978-3-631-81074-3.

– “A Taxation Problem Caused by Digital Economy: Definition of Virtual Establishment” (G.Yılmaz ile Birlikte), Current Perspectives in Public Finance, (Editors:Selçuk İpek-Adnan Gerçek), Peter Lang, Berlin, 2018, pp. 11-42, ISBN: 978-3-631-77446-5.

“Türkiye Ekonomisinde Vergi Gelirlerinin Büyüme Üzerine Etkisi” (Ö.Karahan ile birlikte),  II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (Isefe), Tam Metin Bildiri Kitabı, 6-7 Aralık 2018, Bandırma, Balikesir, Turkey, 06-07 December 2018, ss.594-603, ISBN: 978-605-82381-6-9.

– “Vergi Hukukunda Tanık İfadelerinde Teşmil Uygulaması”, Prof. Dr. Nihat Edizdoğan’a Armağan, (Editörler: Adnan Gerçek – Özhan Çetinkaya), Ekin Kitabevi, Bursa, 2018, ss.7-20. ISBN: 978- 605- 327- 688- 3.

– “Eşitlik İlkesi Açısından Bir İstisnanın Anatomisine Yönelik Operasyon: Hizmetçilerin Ücretleri”, Prof. Dr. Metin Taş’a Armağan, (Editörler: Adnan Gerçek – Fatih Saraçoğlu), Gazi Kitabevi, Ankara, 2015, ss.357-382. ISBN: 978- 605- 344- 229- 5.

– “Yeşil Vergiler (Green Taxes)”, Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar, (Editörler: Çağrı Bulut, İge Pınar), Nobel Yayınevi, Temmuz 2013, ss.589-606. ISBN: 978-605-133-567-4.

– “Transfer Pricing Application and Advance Pricing Agreements: Turkish Application”  (G.Yılmaz ile Birlikte). The Science And Education At The Begining Of The 21st Century In Turkey, (Editors: Aleksandır Drujinin, Zdravka Kostova, Igor Sharuho, Emin Atasoy), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013, ss.776-792. ISBN: 978-954-07-3514-6.


TEBLİĞLER

“Vergi Denetiminin Dijitalleşmesinde Yapay Zekânın Rolü” (H.Carda ve B.Bozdoğanoğlu ile Birlikte)

37. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 12-15 Ekim 2023, Antalya

– “Beyanname Vermek Hak Mıdır? Yoksa Ödev Midir? Anayasal Vergileme İlkeleri Bağlamında Değerlendirme

Vergi ve İnsan Hakları Sempozyumu, TBB, 5 Mayıs 2023, Ankara.

– “Sosyal Medya Platformlarından Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Öneriler” (H.Carda ve C.Dilibal ile Birlikte).

36. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 27-30 Ekim 2022, Antalya.

– “Ülkemizde Küresel Salgın Bağlamında Alınan Vergisel Tedbirler ve Uygulamalar

Küresel Salgının Vergiye ve Kamu Maliyesi Hukukuna Etkileri Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve VEHAK Organizasyonu, 13 Kasım 2021.

“Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışların Kazançtan İndirilmesi Esnasında Yaşanan Hukuki Sorunlar” (V. Deniz ile birlikte)

10.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 01-03 Kasım 2019, Bandırma, Balıkesir, Türkiye.

“Geri Kazanım Katılım Payının Hukuki Niteliği ve Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırılması” (G.Yılmaz ile Birlikte)

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 24-27 Nisan 2019, Belek, Antalya.

“Türkiye Ekonomisinde Vergi Gelirlerinin Büyüme Üzerine Etkisi” (Ö.Karahan ile birlikte)

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, (ISEFE), 6-7 Aralık 2018, Bandırma, Türkiye.

“Uluslararası Vergilendirmede Son Yıllardaki Gelişmelerin Getirdiği Yeni Bir Kavram: Vergi Savaşları” (H.Carda ve C.Dilibal ile Birlikte)

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, (ISEFE), 6-7 Aralık 2018, Bandırma, Türkiye.

– “Dijital Dünyanın Yeni Kavramı: Dijital Miras ve Vergisel Boyutu”  (Ç.G. Akçil ile Birlikte)

Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi,  (ICEESS’18), 27-28 Haziran 2018, Bandırma, Türkiye.

– “Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanımı: Vergi Anlaşması Alışverişi”  (H.Carda ve C.Dilibal ile Birlikte)

Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi,  (ICEESS’18), 27-28 Haziran 2018, Bandırma, Türkiye.

– “Dijital Ekonominin Neden Olduğu Bir Vergilendirme Sorunu: Sanal İşyeri Tanımı”  (G.Yılmaz ile Birlikte)

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2018, Göynük, Kemer, Antalya.

– “Kanun Yapma Tekniği Açısından Vergi Kanunlarının Değerlendirilmesi”  (G.Yılmaz ile Birlikte)

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2017, Göynük, Kemer, Antalya.

– “Ücretlilerin Vergilendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Öneri: Beyanname Yükümlülüğü”  (G.Yılmaz ile Birlikte)

27. Türkiye Maliye Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2012, Beldibi, Antalya.


TELİFE KONU HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

– “Bazı İçtihatların Düşündürdükleri: Vergi Hukukunda Yanılmanın Sonucunda “Vergi Aslı” Hesaplanmalı Mı?”, (G.Yılmaz ile birlikte).

Legal Mali Hukuk Dergisi, C.20, S.231, Nisan 2024.

– “Vergi Ceza Hukukunda Defter, Kayıt ve Belgelerde Yapılan Tahrifat Suçunun Değerlendirilmesi: Tespitler ve Öneriler(N.Koz ile birlikte).

Mali Çözüm Dergisi, C.33, S.179, Eylül-Ekim 2023.

– “Radyo ve Televizyon Üst Kurul Payının Hukukî Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Değerlendirme” (G.Yılmaz ile birlikte).

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, Temmuz 2023.

– “Vergi Mevzuatındaki Sık Değişikliklerin İşletmelerin Karar Alma Süreçlerine Etkisinin Vergi Uyumu Açısından Değerlendirilmesi” (N.A. Biyan ile birlikte).

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:20, Sayı:4, Aralık 2022.

– “Dijital Dönüşüm Araçlarından Web Tabanlı Yazılımların Tesis Yöneticilerinin Performanslarına Etkisi: Apsiyon Yazılımı Örneği” (N.A. Biyan ve C.Işıklı ile birlikte)

Alanya Akademik Bakış , Cilt:6, Sayı:3, Eylül 2022.

– “Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Türk Vergi Hukukunda Binek Otomobil Kavramı” (S. Akyol ile birlikte)

Mali Çözüm Dergisi, C.32, S.171, Mayıs-Haziran 2022.

– “Fatura Düzenleme Süresi ile İlgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkinin Anayasal Açıdan Değerlendirilmesi” (G. Yılmaz ile birlikte)

TBB Dergisi, Sayı:160, Mayıs-Haziran 2022.

– “Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilmemesine Yönelik Düzenlemenin Değerlendirilmesi” (S. Akyol ile birlikte)

Vergi Raporu Dergisi, Sayı:272, Mayıs 2022.

“İzaha Davet Müessesesinin Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinde Güvenin Aracılık Rolü: Denizli İli Muhasebe Meslek Mensupları Örneği” (N. A. Biyan ve Z. Ötgen ile birlikte)

International Journal of Public Finance–IJPF (E-ISSN: 2548-0499), Cilt:6, Sayı:2, 2021.

– “Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri

Vergi Raporu Dergisi, Sayı:263, Ağustos 2021.

– “Türk Vergi Hukukunda Geleceğe Dair Bir Öngörü: Blok Zincir Teknolojisinin Olası Etkileri” (H.Carda ile birlikte)

Maliye Dergisi, Sayı:180, Ocak-Haziran 2021.

Mali Güç İlkesi Perspektifinden Gayrimenkullerde “Konut” İstisnasının Değerlendirilmesi

Vergi Raporu Dergisi, Sayı:261, Haziran 2021.

– “Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi: Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Kavramsal İçerik” (V.Yurtlu ve V.Deniz ile birlikte)

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:190, Ekim 2020.

“Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Veraset ve İntikal Vergisi’nde Zamanaşımının Değerlendirilmesi” (V.Yurtlu ile birlikte).

Vergi Raporu Dergisi, Sayı:251, Ağustos 2020.

“Gelir Vergisi Tevkifatı Açısından Belirsiz Bir Kavram “Sair Kurum”: Apartman Ve Site Yönetimleri Özelinde Bir Değerlendirme”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:380, Mayıs 2020.

“Gayrimenkul Sermaye İradında Mükellef Sorunsalı” (G.Yılmaz ile birlikte)

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:458, Ekim 2019.

Ölüm Halinin Gelir, Katma Değer ve Özel Tüketim Vergileri Açısından Sonuçları” (Ç.G. Akçil ile birlikte)

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:176, Ekim 2019.

– “Geri Kazanım Katılım Payının Hukuki Niteliği ve Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırılması” (G.Yılmaz ile birlikte).

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:371, Ağustos 2019.

– “Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanımı: Vergi Anlaşması Alışverişi” (H.Carda ve C.Dilibal ile birlikte)

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:171, Mart 2019.

– “Dijital Miras ve Vergisel Boyutu” (Ç.G. Akçil ile birlikte)

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:165, Eylül 2018.

– “Resmi Arabuluculuk ve Tahkim İşleri Dolayısıyla Hakemlerin Aldıkları Bedellerin Vergilendirilmesi Bağlamında “Arabuluculuk” Müessesesinin Konumlandırılması” (G.Yılmaz ile birlikte)

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:356, Mayıs 2018.

– “Emlak Vergisi’nde Zamanaşımı: Anayasa Mahkemesi Kararının Eleştirisi” (G.Yılmaz ile birlikte)

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:158, Şubat 2018.

– “Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Haberleşme Özgürlüğüne Yönelik Bir Deneme: Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır” (G.Yılmaz ile birlikte)

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:156, Aralık 2017.

– “Karşı Taraf Vekâlet Ücretinin Hukuki Niteliği ve GVK, KDVK ve VUK Karşısındaki Durumu” (G.Yılmaz ile birlikte)

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:348, Eylül 2017.

– Kanun Yapma Tekniği Açısından Vergi Kanunlarının Değerlendirilmesi”  (G.Yılmaz ile birlikte)

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:433, Eylül 2017.

– “Ücretlerin Vergilendirilmesinde Bir Muamma: Beyannameye Dahil Edilecek Mi? Edilmeyecek Mi?” (G.Yılmaz ile birlikte).

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:343, Nisan 2017.

– “Kurumlar Vergisinde 6770 Sayılı Kanunla “Birleşme” Müessesesine Yönelik Bakanlar Kuruluna Verilen Oran Belirleme Yetkisinin Kanunilik İlkesi Açıdan Değerlendirilmesi”

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:147, Mart 2017

–  “Vergi Hukukunda Bir Belirsizlik: “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı ve Bu Kavram Açısından Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkilerin Değerlendirilmesi” (G.Yılmaz ile birlikte).

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl:2016, Cilt: 38, Sayı:2, ss.349-374.

– “Bilirkişilik Kurumsallaşıyor Mu? Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bir Değerlendirme” (B.Soydan ile birlikte).

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:339, Aralık 2016.

– “Aynı Fiil Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezası Ve Hapis Cezasının Birlikte Uygulanması: Non Bıs In Idem İlkesi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:145, Ocak 2016

– “Amerikan Gelir İdaresinin Bir Uygulaması: Vergi Gönüllüleri Uygulaması – – – Benzer Bir Öneri: Üniversite Öğrencileri İçin “Vergi Kliniği

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:129, Eylül 2015

– “Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programında Temel Politikalar ve Öncelikler: Bazı Çıkarımlar ve Öngörüler “

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:137, Mayıs 2015

– “Gayrimenkul Sermaye İratlarında Gider Yöntemleri ve Örnekler

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:134, Şubat 2015

– “Avukatların Karşı Taraf Vekâlet Ücretinin KDV Karşısındaki Durumu

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:116, Ocak-Şubat 2015

– “Çevre Politikaları Kapsamında Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Çevre Vergilerinin Uygulanışı: Karşılatırmalı Bir Analiz” (Musa Gök ile birlikte).
 
Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014

– “Elektronik Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri: Bazı Hususlarda Görüş Paylaşımı

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:120, Aralık 2014

– “Vergilerin Kanuniliği İlkesi Açısından Çevre Temizlik Vergisinde Belediye Meclislerinin Yetkisi

Mali Çözüm Dergisi, Sayı:125, Eylül-Ekim 2014

– “Vergilemede Adalet İlkesinin Anayasal Temelleri ve Uygulamaya Yansımaları: Seçilmiş OECD Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz” (M.Gök-S.Akar ile Birlikte)

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl:2013, Cilt: XXXIV, Sayı:1, ss.269-292.

“Vergi Hukuku Açısından Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri”

Ersin Çamoğlu’na Armağan, 2013, ISBN: 978-605-4446-74-2, s.699.

“Başka Mükellefler Nezdinde Yapılan İncelemelere Göre Tanzim Edilen Vergi Tekniği İnceleme Raporlarındaki Hukuka Aykırı Durumlar”

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:87, Aralık 2012

– “Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeni ve İspat: Eleştiriler ve Öneriler”

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (Prof. Dr. Burhan CEYHAN Armağan)  Cilt: 12, Özel S., 2010, s.27-55  (Basım Yılı: 2012).

– “Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların Yeniden Düşünülmesi: Altılı Mevzuat Paketi ve Türkiye Değerlendirmesi” (M.Gök-S.Akar ile Birlikte)

Business and Economics Research Journal, Volume:3, Number:3, 2012, pp. 159-174, ISSN: 1309-2448

– “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Tek Ortaklı Şirket: Zorunlu Bazı Düzenlemelerin Vergi Hukukunda Yarattığı Eksiklik”

Mali Çözüm Dergisi, Sayı:112, Temmuz-Ağustos 2012

– “Ücretlilerin Vergilendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Öneri: Beyanname Yükümlülüğü”  (G.Yılmaz ile Birlikte)”

Maliye Dergisi, Sayı:162, Ocak-Haziran 2012

– “Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma: Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirilmesi”

Sosyoekonomi Dergisi, Nisan 2012 

“Engellilere Yapılan Otomobil Teslimlerinde KDV İstisnası ve Bir Bölge İdare Mahkemesi Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”

Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı:87, Mart 2012

 “Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeninin İspat Açısından Önemi ve Bir Eleştiri: Belgenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılması Hali”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:281, Şubat 2012

“Ticari Hayatta Mal Hareketlerinin Tespitinde Önemli Bir Belge “İrsaliye” ve Bir Eleştiri: İmza Hususuna İlişkin Kanuni Eksiklik”

E-Yaklaşım, Sayı:230, Şubat 2012

– “Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporundan Bazı Çıkarımlar”

Yaklaşım, Sayı:222, Haziran 2011

– “2008 ve 2009 Vergilendirme Dönemlerine İlişkin Transfer Fiyatlandırması Raporları İdare Tarafından Talep Edilmeye Başlandı”

Yaklaşım, Sayı:212, Ağustos 2010

– “Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları” İçin Belirlenen Harç Miktarlarının Dayanılmaz Yüksekliği”

Yaklaşım, Sayı:205, Ocak 2010

– “Türk Vergi Hukukunda Randıman İncelemeleri ve Fire Uygulaması”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:255, Aralık 2009.

– “Hukukun Üstün Tutulması Gerektiği Bir Kez Daha Anlaşıldı: Anayasa Mahkemesinin Vergisel Düzenlemelerdeki İptal Kararları”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:72, Aralık 2009

– “Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Binek Otomobillerde KDV İndirilmelidir”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:71, Kasım 2009

– “Banka Aracılığı İle Ödeme Yapılması “Sahte Fatura Kullanma” Suçlamasına Karşı Bir Önlem Olabilir Mi?”

E-Yaklaşım, Sayı:203, Kasım 2009

– “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulamasında Süregelen Bazı Sorunlar”

Yaklaşım, Sayı:202, Ekim 2009

– “Barter İşlemlerinin Türk Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:253, Ekim 2009

 – “5904 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:68, Ağustos 2009

 – “Mali Tatil ile Adli Tatil Uygulaması ve Dava Açma Sürelerindeki Karmaşa”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:67, Temmuz 2009

 – “Hisse Senedi Bastırılmasının veya Geçici İlmuhaber Çıkartılmasının Gelir Ve KDV Açısından Vergisel Avantajları”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:66, Haziran 2009

 – “İflasın Ertelenmesi ve Vergi Hukukuna Etkisi”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:248, Mayıs 2009

 – “İflas Ertelemesinin Gecikme Zammı ve Şüpheli Alacaklar Üzerindeki Etkisi”

E-Yaklaşım, Sayı:197, Mayıs 2009

 – “5838 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanununda Yapılan “Yeni” Düzenlemeler

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:64, Nisan 2009

– “2008 Yılında Elde Edilen Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri”

E-Yaklaşım, Sayı:195, Mart 2009

 – “Yatırım İndirimi Geri (mi?) Geliyor…Kurumlar Vergisinde Öngörülen Yeni Bir Uygulama:”İndirimli Kurumlar Vergisi””

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:63, Mart 2009

 – “Vergisel Açıdan Ticari Alacaklar ve Dönem Sonu İşlemleri”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:61, Ocak 2009

 – “Kiraların Bankadan Ödenme Zorunluluğunda Spesifik Bir Durum: Birlikte Mülkiyet Hallerinde

500 YTL’lik Sınır Nasıl Dikkate Alınmalı?”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:243, Aralık 2008

 – “Faturalarda Yer Alan “Gecikme Halinde Vade Farkı Alınır” Şerhinin Hukuki Bağlayıcılığı”

Mali Çözüm, Sayı:89, Eylül-Ekim 2008

 – “Serbest Muhasebecilik Kaldırıldı: 3568 Sayılı Yasa Kapsamında Mesleğe Giriş Şartlarında Yapılan Değişiklikler”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ekim 2008, Sayı:58

 – “Anayasa’ya Aykırılık Devam Ediyor: Yurt Dışı Çıkış Tahdidi”

Legal Mali Hukuk Dergisi, Temmuz 2008, Sayı:43

 – “Teşvikli Bölgelerde Çalışanların Asgari Geçim İndirimi Karşısındaki Durumu Çözüme Kavuştu”

E-Yaklaşım, Temmuz 2008, Sayı:60

 – “Transfer Fiyatlandırması Düzeltme Hükümleri Karşısında KDV’nin Durumunun Değerlendirilmesi”

Mali Pusula, Sayı:41, Mayıs 2008

 – “2007 Yılında Elde Edilen Konut ve İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri”

E-Yaklaşım, Mart 2008, Sayı:56

 – “Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Çalışan Eş Kavramı:Kim Çalışan? Kim Çalışmayan?

E-Yaklaşım, Şubat 2008, Sayı:55

 – “Transfer Fiyatlandırması Uygulamasındaki Hukuki Tespitlerimiz ve Uygulamacılara Tavsiyelerimiz ”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:49, Ocak 2008

 – ““Yeni Anayasa” Taslağının 41. Maddesi: “Vergi Ödevi” İle Mahalli İdarelere Verilen “Yeni” Bir Yetki”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:231, Aralık 2007

 – “Finansal Kiralama İşlemlerinde Faiz ve Kur Farklarının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”

Mali Pusula, Sayı:36, Aralık 2007

 – “375 Seri No’lu VUK Genel Tebliğinde Devam Edilen İdarenin “Hatalı” Israrı: İcra Dairelerince Karşı Tarafın Avukatına Ödenen Bedellerin Belgelendirilmesi Sorunu”

Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:229, Ekim 2007

 – “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”

Mali Çözüm, Sayı:82, Temmuz-Ağustos 2007

 – “Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesi) Hukuki Mahiyeti Ve Mirasçıların Vergi Hukuku Açısından Sorumlulukları”

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:233, Eylül 2007

 – “Mali Tatil İle Adli Tatilin Yarattığı Dava Açma Sürelerindeki Karmaşa Ve Eksiklikler”

Mali Pusula, Sayı:33, Eylül 2007

 – “Türk Vergi Hukukunda Yeni Bir Boyut: Transfer Fiyatlandırması”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:45, Eylül 2007

 – “Transfer Fiyatlandırması ve Bakanlar Kurulu Karar Taslağının Değerlendirilmesi”

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı:231, Temmuz 2007

 – “Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi”

Mali Pusula, Sayı:29, Mayıs 2007

 – “Deniz Taşımacılığındaki “Demuraj” Bedellerinin Gider Olup Olmadığı”

E-Yaklaşım, Şubat 2007, Sayı:43

 – “Vergi Hukukunda Terkin Müessesesinin Esasları”

Mali Çözüm (İSMMMO), Ocak-Şubat 2007, Sayı:79

 – “Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu”

Mali Pusula, Sayı:27, Mart 2007

 – “3568 Sayılı Yasa Çerçevesinde Reklam Yasağı Uygulaması”

Mali Pusula, Sayı:25, Ocak 2007

 – “Gayrimankul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Emsal Kira Bedeli Uygulaması”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2006, Sayı:36

 – “Apartman ve Sitelerde Ortak Yerlerin Kiraya Verilmesi Karşılığında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi”

E-Yaklaşım, Ekim 2006, Sayı:39

 – “Organize Sanayi Bölgelerindeki Alt Yapı Katılım Paylarının Vergi Kanunları Karşısındaki Hukuki Niteliği”

Mali Pusula, Sayı:21, Eylül 2006

 – “KDV Açısından İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması”

E-Yaklaşım, Eylül 2006, Sayı:38

 – “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Çalışmaları Çerçevesinde VUK Yapılması Öngörülen Değişiklikler”

E-Yaklaşım, Ağustos 2006, Sayı:37

 – “Karşı Tarafın Avukatına Ödenen Bedellerin Gelir Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu”

Mali Pusula, Sayı:18, Haziran 2006

 – “Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Şerhi Düşülebilir Mi?”

Mali Pusula, Sayı:17, Mayıs 2006

 – “İhracat İstisnasının GVK, KVK ve KDVK Açısından Beyan Edileceği Dönem”

E-Yaklaşım, Mayıs 2006, Sayı:34

 – “Vergi İnceleme Elemanlarının Takdir Yetkileri ve Sınırları”,

Mali Pusula, Mart 2006, Yıl:2, Sayı:15

 – “Vergi Hukukunda Takas”

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:27, Mart 2006

 – “Rücu Yoluyla Ortaya Çıkan KDV”

E-Yaklaşım, Şubat 2006, Sayı:31

 – “Vergi Anlaşmaları Bağlamında Serbest Meslek Kazançları”,

E-Yaklaşım, Ocak 2006, Sayı:30

 “Vergi Anlaşmaları Çerçevesinde Taşımacılık Faaliyetleri”

E-Yaklaşım, Eylül  2005, Sayı:26

– “Finansal Kiralama (Leasing) Konusu Yatırım Mallarında Yatırım İndirimi Uygulaması”

Yaklaşım, Haziran 2005, Sayı:150

KÖŞE YAZILARI VE DİĞER ÇALIŞMALAR

– “Yeni Bir Özel Usulsüzlük Kabahati: Belgenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılması Hali”

Dünya Gazetesi, 02 Nisan 2018

– “Apartmanlarda Evcil Hayvan Beslenmesi Mümkün Mü?”

Emlak Dünyası DergisiMayıs– Haziran, 2015

– “Kat Malikleri Dışından Profesyonel Yönetici Seçilmesi”

Emlak Pazarı DergisiNisan, 2015

– “Kira Kazançlarında Az Vergi Vermenin Yolları

Emlak Pazarı DergisiMart, 2015

– “Kira Kazançları ile İlgili Sorular Cevaplar”

Emlak Pazarı DergisiŞubat, 2015

– “Kira Kazançlarında İstisna Hakı

Emlak Dünyası DergisiOcak– Şubat, 2014

– “Emlak Vergisi Borçlarının Taksitlendirilmesi”

Emlak Dünyası DergisiKasım– Aralık, 2014

– “Tüketici Kanununda Ön Ödemeli Konut Satışı”

Emlak Dünyası DergisiMayıs– Haziran, 2014

– “Yeni Tüketici Hakları Açısından Konut Finansmanı”

Emlak Dünyası DergisiTemmuz-Ağustos, 2014

– “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Beyan Sistemi Çalışmıyor

Dünya Gazetesi, 5 Haziran 2014

– “Gayrimenkul Alımlarında Verginin Dayanılmaz Ağırlığı”

Emlak Dünyası DergisiMayıs– Haziran, 2014

– “Site Yönetimlerinde Yönetim Planının Hayati Önemi”

Emlak Dünyası DergisiKasım- Aralık, 2013

– “Kira Kazancında Sistem Değişikliği Geliyor”

Emlak Dünyası DergisiEylül- Ekim, 2013

– “Is Possible To Benefit From Advance Pricing Agreement For Transfer Pricing In Turkey?”

www.Mondaq.com, 01.10.2013

– “Emlak Alım Satımlarında Vergi Sistemi Değişiyor”

Emlak Dünyası DergisiTemmuz – Ağustos, 2013

– “Emlak Vergisine Bakış”

Emlak Dünyası DergisiMayıs – Haziran, 2013

“Income Tax Law Draft In Turkey: Projected Some Of Basic Amendments”

www.Mondaq.com, 22.07.2013

– “Yan Dairede Sabahlara Kadar Devam Eden Film Çekiminden Rahatsız Olan Nilüfer Hanım Ne Yapacak?”

Emlak Pazarı DergisiOcak, 2013

– “Gayrimenkulden Para Kazanmak Güzel de, Ya Vergisi…”

Emlak Pazarı DergisiAralık, 2012

– “Komşu Komşu Hu! Hu!”

Emlak Pazarı DergisiKasım, 2012

– “Apartman ve Sitelerde Çalışan Personelin Vergilendirilmesi”

Emlak Pazarı Dergisi, Ekim, 2012

– “Apartman ve Sitelerdeki Ortak Yerlerden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi”

Emlak Pazarı Dergisi, Eylül, 2012

– “Apartman ve Site Yönetimlerine Yeni Bir Yükümlülük: İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi”

Emlak Pazarı Dergisi, Ağustos, 2012

– “Konut Satışlarında KDV İle İlgili Kanun Çıktı: Söz Bakanla Kurulunda”

Emlak Pazarı Dergisi, Temmuz, 2012

– “Konut Satışlarında KDV Oranları İle İlgili Son Gelişmeler”

Emlak Pazarı Dergisi, Haziran 2012

– “Sitelerdeki Ortak Yerlerden Gelir Elde Etmek Mümkün Mü?”

Emlak Pazarı Dergisi, Mayıs 2012

– “Sitenizde Ortak Yerleri Biliyor Musunuz?”

Emlak Pazarı Dergisi, Nisan 2012

– “Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları“ İçin Belirlenen Harç Miktarlarının Dayanılmaz Yüksekliği”

Dünya Gazetesi, 16 Ocak 2010

“Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarında Giderilemeyen Eşitsizlik”

 Dünya Gazetesi, 30 Ekim 2007

 “Türk Vergi Sisteminde Asgari Geçim İndiriminin Dayanılmaz Eksikliği”

Dünya Gazetesi, 23 Mayıs 2007

 – “İdari Aşamada Yeni Bir Çözüm Yolu: “İzaha Davet”

Bilanço Dergisi (Bursa-SMMMO), Yıl:19, Sayı:162, Temmuz-Ağustos-Eylül 2016

www.AloMaliye.com web sitesi yayın kurulu üyeliği ve yazar

http://www.alomaliye.com/danisma_kurulu.htm

http://www.alomaliye.com/ozgur_biyan_ana_sayfa.htm

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.