6761 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

24 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6761 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi konularında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum.

  1. Emlak Vergisi Kanunundaki Değişiklik

Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici Muaflıklar” başlıklı 15. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde değişiklik yapılarak “Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi”ler ibaresi eklenmiş, söz konusu araziler arazi vergisinden muaf tutulmuştur. Parantez içi konulan ibare ile de “kullanıcı lehine tapuda tescil yapılacağı tarihe kadar” muafiyetin uygulanacağı da hüküm altına alınmıştır.

  1. KDV Kanununda Değişiklik

KDV Kanununun “Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasının (ı) bendine yapılan ilave ile “serbest bölgelere ve bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” KDV’nden bağışık tutulan haller arasına dahil edilmiştir.

  1. ÖTV Kanununda Değişiklik

ÖTV Kanununun “Oran ve Tutar” başlıklı 12. maddesinin iki numaralı fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapılarak “(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı, gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibariyle farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanuni oranına kadar çıkarmaya” Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır.

Bu değişiklik ile Bakanlar Kurulu 87.03 pozisyonundaki araçlar için yukarıda bahsedilen konularda belirleme yapabilecektir. Ancak konu Anayasal açıdan tartışmalıdır.

  1. 5510 Sayılı SSGSS Kanununda Değişiklik

01.01.2017 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Günlük kazanç sınırları” başlıklı 82. maddesinde yer alan “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı,” hükmündeki 6,5 kat “7,5” olarak değiştirilmiştir.

Bu sonuca göre 2016 yılı asgari ücret miktarına göre artık 12.352,50 TL kazanca kadar bildirim yapılıp prim ödenecektir. Asgari ücret 2017 yılında arttığında 7,5 kat üzerinden hesaplanan yeni üst sınıra göre işlem yapılacaktır. Doğum ve askerlik borçlanmasından, kendi namına iş yapanlara kadar hemen herkesi etkileyecek olan bu durum nedeniyle yüksek maaşlı personel için daha fazla prim ödenmek durumunda kalınacakdır.

Özellikle 2017 ile beraber işletmelerin yılbaşında yapacakları enflasyon bazlı maaş artışlarının çalışanlar nezdinde etkisi de azalmış olacaktır. Ayrıca işveren payının da işletmelere bir yük getireceği de açıktır. Bunun yanında yılbaşından itibaren uygulanacak zorunlu BES kesintisi ile çalışanların eline geçen net ücret beklentilerinin altında kalacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.