Atıflar, Danışmanlıklar ve Jüri Üyelikleri

Kaleme aldığım çalışmaların bir kısmından çeşitli eser ve makalelerin yazımında yararlanılmıştır.

Çalışmalarıma atıf yapılan tespit edebildiğim yayınlar aşağıda yer almaktadır.

 

Doç. Dr. Özgür Biyan

 

KİTAPLAR (ÇALIŞMALARIMA ATIF YAPILAN)

 • Ercan Sarıcaoğlu, Türk Vergi Hukukunda Vergi Suç ve Kabahatleri Bakımından Yorum ve İspat, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2017.
 • Murat Akdeniz, Şaban Kayıhan, İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçları, Kabalcı, Nisan, 2014, Ankara.
 • Ümit Süleyman Üstün, Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı, Legal, 2013 Nisan.
 • Baki Yiğit Çakmakkaya, Türk Vergi Hukukunda Elektronik İmza Uygulamaları ve Adaptasyonu, Legal, 2013 Nisan.
 • İlknur Arslan, Mustafa Kırmızı, Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, Bilge Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Mustafa Lütfi Tombaloğlu, Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü, Seçkin Yayıncılık, Ocak, 2011.
 • Seda Öktem Çevik, Toplu Yapılarda Yönetim, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Temmuz 2010.
 • Fazıl Aydın, Tüm Yönleriyle Veraset ve İntikal Vergisi, Yaklaşım Yayıncılık, Ekim, 2009, Ankara.
 • Mustafa Ali Sarılı, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 2.b., Eylül 2010.
 • Yasemin Taşkın, Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul,2012, (s.81, 167, 168, 200, 223,)
 • Erdem Ateşağaoğlu, Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2012.
 • Cenker Göker, Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitapevi, Ankara, 2011.
 • Eda Özdiler Küçük, Vergi Hukukunda Karineler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, (s.90,92,93).
 • Serkan Ağar, Transfer Fiyatlandırması Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaklaşım Yayıncılık, 2011, (s.301,308).
 • Ahmet Erol, Vergi Felsefesi (Devlet ve Vergi), İSMMMO Yayını, İstanbul, 2011, (s.221).
 • Levent Yaralı, Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu, Yaklaşım Yayıncılık, 2010, (s.120)
 • Adnan Gerçek, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin Kitabevi, 2.b., 2011, (s.185,255,256).
 • Fazıl Aydın, Tüm Yönleriyle Veraset ve İntikal Vergisi, Yaklaşım Yayıncılık, Ekim, 2009, (s.46).
 • Uğur Yiğit, Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi, Yaklaşım Yayıncılık, 2008.
 • Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, Transfer Fiyatlandırması (Üretim İşletmelerinde Uygulama), Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008, (s.114).
 • Musa Yıldırım, Fatih Balcı, Abdullah Kiraz, Transfer Fiyatlandırması Uygulaması, Sorunlar ve Görüşlerimiz, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2008.
 • İmdat Türkay, Asgari Geçim İndirimi Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak, 2008, (s.11,23).
 • Nihat Edizdoğan, Metin Taş, Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.
 • İlhami Söyler,  Finansal Kiralama (Teori-Uygulama-Sorunlar-Çözümler), Yaklaşım Yayıncılık, 2007, (s.120).
 • Fazıl Tekin, Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, 2.b., Seçkin Yayıncılık, 2007.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YER ALAN MAKALELER (ÇALIŞMALARIMA ATIF YAPILAN)

 • Ercan Sarıcaoğlu,”Vergi Suçlarına Dair Ceza Yargılamalarında Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi İle İspat Yükü Çatışması”, 6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, 2017.
 • Ali Deran – Beyhan Beller, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Bağlı Bulundukları Meslek Odasından Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2017.
 • İrem Gürbüzer, “Yargıtay Kararları Işığında Faturanın İspat Açısından İncelenmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 2014/4.
 • Bayram Koçak – Samet Duman, “Karşı Taraf Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Mart 2015, Sayı:318.
 • Mert Ekşi- Fırat İnsel, “İşçiye Ödenen İstihkakın Banka, Benzeri Finans Kurumları ve Posta İdareleri Aracılığıyla Ödenmesi Bağlamında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu”, E-Yaklaşım, Mart 2015, Sayı: 267.
 • Suat Sarıgül, “2014 Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi”, E-Yaklaşım, Mart 2015, Sayı: 267.
 • Mustafa Sefa Koçak, “İflas Ertelemesi Alan Şirketten Olan Alacak İçin Karşılık Ayrılabilir mi?”, E-Yaklaşım, Şubat 2015, Sayı: 266.
 • Sabri Arpaç, “Rezidans ve Hom Ofislerde KDV Uygulaması-I”, Yaklaşım, Şubat 2015, Sayı: 266.
 • Mustafa Alpaslan, “Vergi Hukukunda İhbarname İlkesi”, E-Yaklaşım, Ocak 2015, Sayı: 265.
 • Serdar Pehlivan, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Yurtiçi ve Yurtdışı Düzeltme İşlemleri”, Mali Çözüm, Sayı:127, Ocak-Şubat 2015.
 • Bekir Baykara, “Dayanağı Başka Bir Mükellef Hakkında Yazılan Vergi Tekniği Raporu Olan Vergi İncelemeleri, Vergi Tarhiyatları ve Vergi Davalarının “Bireysel Başvuru” Hakkı Bakımından İncelenmesi”, Vergi Dünyası, Ekim 2014, Sayı:398.
 • Özcan Kelen, “Anne, Baba, Eş, Çocuk, Sağlar Arasında Yapılan Gayrimenkul Bağışları Neticesinde İvazsız Şekilde Edinilen Varlıkların Satışı Durumunda Değer Artış Kazancı Üzerine Değerlendirme”, E-Yaklaşım, Ekim 2014, Sayı: 262.
 • Rabia Güleşen, “Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım, Aralık 2013, Sayı: 252.
 • Çağlar Karnıyarık, Ender Özdemir, “ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Liste Yer Alan Ürünlerin Zayi Olması Hali ve Fire Durumunun Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım, Temmuz 2012, Sayı: 235.
 • Yıldıray Erdoğan, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Meslek Sözleşmelerinde Damga Vergisi Hangi Koşullarda Ortaya Çıkmaz? (Bir Uygulama Örneği)”, E- Yaklaşım / Mayıs 2012 / Sayı: 233.
 • Recep Kaplan, “En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler”, Maliye Dergisi, Sayı:163, Temmuz-Aralık 2012, 367-388.
 • Kübra Bozdoğan-Selçuk Buyrukoğlu-Doğan Bozdoğan, “Sosyal Vergileme İlkeleri Açısından Asgari Geçim İndiriminin Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:375, Kasım 2012.
 • Selçuk Buyrukoğlu-İrem Erasa, “Vergi Bilincinin Oluşmasında Mükellef Haklarının Yeri ve Önemi”, Vergi Dünyası, Sayı:375, Kasım 2012.
 • Sefa Koçak, “Barter Sisteminin Genel Özellikleri ve Barter Şirketlerince Tahsil Edilemeyen Alacakların Durumu”, Vergi Sorunları, Sayı:281, Şubat 2012.
 • Ahmet EROL, “İletişimi İzleme Ve Kayda Alma Vergi Hukukunda Bir Denetim Yolu Olarak Kullanılabilir Mi?”, Yaklaşım, Aralık 2011, Sayı: 228.
 • Cenk Murat Arslan, “Vergilemede Amaç, Vergileme İlkeleri ve Türk Vergi Mevzuatı”, Vergi Dünyası, Sayı:363, Kasım 2011.
 • Onur Eroğlu, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Pay Senetleri ve Senetlerin Devrinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, E-Yaklaşım, Sayı:226, Ekim 2011.
 • Ercan Kanar, “Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin KDV’ye Tabi Olması Hukuki Mi?”, E-Yaklaşım, Sayı:226, Ekim 2011.
 • Eyyup İnce, “Ana Hatlarıyla ABD’de Transfer Fiyatlandırması ve Türkiye Uygulaması ile Karşılaştırma”, Vergi Sorunları, Sayı:277, Ekim 2011.
 • Noyan Alper Ünal-Mehmet Serdar Atay, “Kasa Sayım Farklarının Vergi Kanunları ve Tekdüzen Hesap Sistemi Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:358, Haziran 2011, ss.52-58.
 • Volkan Aksoyoğlu, “İflası Ertelenen Amme Borçlusundan Olan Alacağa Gecikme Zammı Uygulanabilir Mi?”, Yaklaşım, Sayı:218, (Şubat 2011).
 • Ümit Süleyman Üstün, “Anayasa Mahkemesinin Ücret Gelirlerine İlişkin Gelir Vergisi Tarifesi İptal Kararı ve Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV, Y.2010, Sa:2, ss.593-606.
 • Serdar Pehlivan-Ali Rıza Gökbunar, “Transfer Fiyatlandırmasında Vergi Denetiminin Etkinliği: Sorun ve Çözüm Önerileri”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, Yıl:2010, ss.175-194.
 • M. Vefa Toroslu, “Barter İşleminin Hukuksal ve Vergisel Boyutu”, E-Yaklaşım, Aralık 2010, Sayı: 216.
 • Tamer Tünel, “İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelerde Pişmanlık Uygulaması ve Gecikme Faizi Yönünden Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu, Yıl:18, Sayı:133, (Ekim 2010), ss.98-104.
 • Orhan Gürgen, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Hukuki Çerçevesi”, E-Yaklaşım, Ekim 2010, Sayı: 214.
 • Abdulkerim GÖK, “OECD Ülkeleri ve Türkiye’ De Vergi Yükü”, E-Yaklaşım, Eylül 2010, Sayı: 213.
 • Ömer Tekşen, Gülsüm Bağcı, “Transfer Fiyatlandırmasında Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Muhasebe Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı:348, (Ağustos 2010), ss.131-141.
 • Tamer Tünel, “Vergi İncelemesi ve İncelemeye Yetkili Olanların Görev ve Sorumluluklarının Vergi Usul Kanunu Açısından Sınırı”, Vergi Raporu, Yıl:18, Sayı:128, (Mayıs 2010), ss.116-122.
 • M. Burçin Dikmen, “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkını Tapu Verilmeden Önce Devredenler Açısından Değer Artış Kazancı Ortaya Çıkar Mı?”, Vergi Dünyası, Sayı:345, Mayıs 2010, ss.36-41.
 • Müslim Demir, “Toplumun Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı:18, Ekim-Kasım-Aralık 2009, (www.akademikbakis.org).
 • Mehmet Yıldırım, “Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması”, Vergi Sorunları, Sayı:254, Kasım 2009, ss.117-125.
 • Mehmet Maç, “Eksik Olduğu Sonradan Anlaşılan ve Satıcı Tarafından Tamamlanan Satış KDV’si İçin Alıcıya Rücu Edilmesi ve Alıcının Bu KDV’yi Satıcıya Ödeyip İndirilmesi İmkanı”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:66, Haziran 2009, ss.22-29.
 • Engin Dinç-Uğur Kaya, “Eczane İşletmelerinde Stok Değerleme ve Kar Veya Zarar Hesaplamada Asgari Kar Haddi Yönteminin Kullanılmasından Kaynaklanan Envanter Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm, Sayı:89, Eylül-Ekim 2008, ss.47-68.
 • Hakkı Yıldırım, “Vergi İncelemelerinde “Yer” Sorunu”, Mali Çözüm, Sayı:89, Temmuz-Ağustos 2008, ss.163-167.
 • Adem Anbar, “Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Dünyası, Sayı:324, Ağustos 2008.
 • Özgür Kaymaz, Önder Kaymaz, Ali Alp, “Vergi Mevzuatımızda Transfer Fiyatlandırması”, Mali Çözüm, Sayı:86, Mart-Nisan 2008.
 • Elif Sonsuzoğlu, “Ayırma İlkesinin Adı Mı Değişti: Asgari Geçim İndirimi”, Yaklaşım, Sayı:184, Nisan 2008, ss.28-32.
 • Onur Elele, “Uluslararası Vergi Anlaşmaları Kapsamında Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:317.
 • Ramazan Cenk, “Site, İşhanı, Apartman Yöneticileri ve Burada Çalışanlar ile Site Yönetim Gelirlerinin Vergi Mevzuatı, İş ve SSK Kanunları Karşısındaki Durumu”, E-Yaklaşım, Sayı:53, Aralık 2007.
 • Ahmet Erol, “Yeni Türk Ceza Kanunu Karşısında Vergi Mahremiyeti Suçu-II”, Yaklaşım, Sayı:174, Haziran 2007, ss.205-211.
 • Abdulkadir Bilen, “Ticari Defterler ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Ticari Defterlere İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:34, Nisan 2007.

DİĞER YAYINLAR (ÇALIŞMALARIMA ATIF YAPILAN)

 • – Abdullah Tuğcu, İflas ve İflasın Ertelenmesinin Kamu Alacaklarına Etkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2011, İstanbul.
 • – Dicle Erdal, Sosyo-Psikolojik Yönden Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2011, Manisa.
 • – Ferhat Durna, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, İstanbul.
 • – Muhsin Armutlu, Katma Değer Vergisi ve Türkiye Uygulamasında İhracat İstisnası,  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, İstanbul.
 • – Muhittin Doğruyol, Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Transfer Fiyatlandırması Uygulaması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, İstanbul.
 • – Ali Kerimoğlu, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, İstanbul.
 • – Ersu Ayşe Türedi Erdoğan, Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergilendirme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – Harun Aşa, Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, Bursa.
 • – Erdem Azman, Vergi Hukukunun Özel Hukuk ile İlişkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – Serkan Selvi, Vergilendirmenin Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – İpek Dilaver, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Peşin Fiyatlandırma Anlaşması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – Hüseyin Aksoy, Muayenehanesi Olan Doktorların Gerçek Gelirini Saptamaya Yönelik Bir Çalışma: Şişli Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nisan 2010, İstanbul.
 • – Burcu Bilir, “Kriz Dönemleri İçin Bir Fırsat: Mikrodan Makroya Barter Sistemi”, İzmir Ticaret Odası, Ar&Ge Bülteni, Nisan 2010, ss.13-17.
 • – Mehmet Nalbat, VUK ve TCK Açısından Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımında Bilerek Ya Da Bilmeyerek Ayrımı, (Vergi Denetmenliği Yeterlilik Etüd Çalışması), Sakarya, Nisan 2008.

DANIŞMAN OLARAK TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

 • Çağla Gizem Akçil, Ölüm Olayının Vergi Hukukunda Açısından Değerlendirilmesi,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Kasım 2018.
 • Cemalettin Danacı, Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği ve Vergi Hukukunda Kullanılmasının Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Temmuz 2016.
 • Hüseyin Özdağ, Vergilendirmede Kanunilik İlkesi ve Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkilerin Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Ekim 2015.

DANIŞMANLIĞI DEVAM EDEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

 • Mustafa Özmen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), (Devam Ediyor).
 • Cansu Dilibal, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), (Devam Ediyor).
 • Gamze Nur Su, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), (Devam Ediyor).

JÜRİ ÜYELİKLERİ

 • Abdulhamit Pehlivanlı, Türkiye’de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Mevcut Sorunlara Yönelik Bir Değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2018. (Danışman: Doç. Dr. Mine Biniş).
 • Özge Balaban, Türk Vergi Yargısında İstinaf Kanun Yolunun Anayasal Vergilendirme İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2017. (Danışman: Doç. Dr. Mine Biniş).
 • Dilşad Esra Özkan, TMS 12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenen Vergi Uygulaması ve Türk Vergi Mevzuatı İle Etkileşiminin İncelenmesi,  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2016. (Danışman: Prof. Dr. Özhan Çetinkaya).
 • Safiye Gözdem Korlu, Dış Borcun Sürdürülebilirliği ve 2000’li Yıllar Sonrası Türkiye’de Dış Borcun Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2016. (Danışman: Doç. Dr. A. Niyazi Özker).
 • Özkan Erikçi, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Güney Marmara Kalkınma Ajansı Örneği, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2016. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Musa Gök).
 • Osman Sünel, 2000 Yılı Sonrası Bir Kamu Harcaması Olarak Yatırım  Teşviklerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2015. (Danışman: Doç. Dr. A. Niyazi Özker).
 • Rıdvan Engin, Belediyelerde Performans Denetimi ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2015. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Demirbaş).
 • Ezgi Yavuz, Vergilemede Adalet İlkesi Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Vergi Yapılarının Karşılaştırmalı Analizi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2015. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Musa Gök).
 • Ömer Yavuz, Kamu İşletmelerinde Özelleştirmenin Etkinlik Ve Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi: Türk Telekom Örneği, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2015. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Musa Gök).
 • Feride Saçu Barlin, Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2010. (Danışman: Doç. Dr. A. Niyazi Özker).
Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.