Danışmanlıklar, Jüri Üyelikleri ve Atıflar

DANIŞMAN OLARAK TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

 • Mustafa Özmen, Yargı Kararları Işığında Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Haziran 2019.
 • Çağla Gizem Akçil, Ölüm Olayının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Kasım 2018.
 • Cemalettin Danacı, Elektronik İmzanın Hukuki Niteliği ve Vergi Hukukunda Kullanılmasının Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Temmuz 2016.
 • Hüseyin Özdağ, Vergilendirmede Kanunilik İlkesi ve Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkilerin Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Ekim 2015.

DANIŞMANLIĞI DEVAM EDEN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

 • Cansu Dilibal, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi).
 • Hüda Carda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi).
 • Gamze Nur Su, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi).
 • Zehra Ötgen, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi).
 • Münevver Barun,  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi).

JÜRİ ÜYELİKLERİ

 • Esma Öztaş, Türk Vergi Hukukunda Özel Usulsüzlük Cezaları ve Yargı Yolu, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Yalova, 2019. (Danışman: Prof. Dr. Gökhan Kürşat Yerlikaya).
 • Abdülhamit Pehlivanlı, Türkiye’de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Mevcut Sorunlara Yönelik Bir Değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2018. (Danışman: Doç. Dr. Mine Biniş).
 • Özge Balaban, Türk Vergi Yargısında İstinaf Kanun Yolunun Anayasal Vergilendirme İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2017. (Danışman: Doç. Dr. Mine Biniş).
 • Dilşad Esra Özkan, TMS 12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenen Vergi Uygulaması ve Türk Vergi Mevzuatı İle Etkileşiminin İncelenmesi,  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2016. (Danışman: Prof. Dr. Özhan Çetinkaya).
 • Safiye Gözdem Korlu, Dış Borcun Sürdürülebilirliği ve 2000’li Yıllar Sonrası Türkiye’de Dış Borcun Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2016. (Danışman: Doç. Dr. A. Niyazi Özker).
 • Özkan Erikçi, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Güney Marmara Kalkınma Ajansı Örneği, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2016. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Musa Gök).
 • Osman Sünel, 2000 Yılı Sonrası Bir Kamu Harcaması Olarak Yatırım  Teşviklerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2015. (Danışman: Doç. Dr. A. Niyazi Özker).
 • Rıdvan Engin, Belediyelerde Performans Denetimi ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2015. (Danışman: Doç. Dr. Tolga Demirbaş).
 • Ezgi Yavuz, Vergilemede Adalet İlkesi Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye Vergi Yapılarının Karşılaştırmalı Analizi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2015. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Musa Gök).
 • Ömer Yavuz, Kamu İşletmelerinde Özelleştirmenin Etkinlik Ve Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi: Türk Telekom Örneği, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2015. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Musa Gök).
 • Feride Saçu Barlin, Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir, 2010. (Danışman: Doç. Dr. A. Niyazi Özker).

KİTAPLAR (ÇALIŞMALARIMA ATIF YAPILAN)

 • Ercan Sarıcaoğlu, Türk Vergi Hukukunda Vergi Suç ve Kabahatleri Bakımından Yorum ve İspat, Adalet Yayınevi, Ankara, Şubat 2017.
 • Murat Akdeniz, Şaban Kayıhan, İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçları, Kabalcı, Nisan, 2014, Ankara.
 • Ümit Süleyman Üstün, Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı, Legal, 2013 Nisan.
 • Baki Yiğit Çakmakkaya, Türk Vergi Hukukunda Elektronik İmza Uygulamaları ve Adaptasyonu, Legal, 2013 Nisan.
 • İlknur Arslan, Mustafa Kırmızı, Kat Mülkiyeti Kanunu Şerhi, Bilge Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Mustafa Lütfi Tombaloğlu, Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü, Seçkin Yayıncılık, Ocak, 2011.
 • Seda Öktem Çevik, Toplu Yapılarda Yönetim, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Temmuz 2010.
 • Fazıl Aydın, Tüm Yönleriyle Veraset ve İntikal Vergisi, Yaklaşım Yayıncılık, Ekim, 2009, Ankara.
 • Mustafa Ali Sarılı, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 2.b., Eylül 2010.
 • Yasemin Taşkın, Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul,2012, (s.81, 167, 168, 200, 223,)
 • Erdem Ateşağaoğlu, Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2012.
 • Cenker Göker, Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitapevi, Ankara, 2011.
 • Eda Özdiler Küçük, Vergi Hukukunda Karineler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, (s.90,92,93).
 • Serkan Ağar, Transfer Fiyatlandırması Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaklaşım Yayıncılık, 2011, (s.301,308).
 • Ahmet Erol, Vergi Felsefesi (Devlet ve Vergi), İSMMMO Yayını, İstanbul, 2011, (s.221).
 • Levent Yaralı, Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu, Yaklaşım Yayıncılık, 2010, (s.120)
 • Adnan Gerçek, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin Kitabevi, 2.b., 2011, (s.185,255,256).
 • Fazıl Aydın, Tüm Yönleriyle Veraset ve İntikal Vergisi, Yaklaşım Yayıncılık, Ekim, 2009, (s.46).
 • Uğur Yiğit, Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mali Güce Göre Vergilendirme İlkesi, Yaklaşım Yayıncılık, 2008.
 • Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu, Transfer Fiyatlandırması (Üretim İşletmelerinde Uygulama), Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008, (s.114).
 • Musa Yıldırım, Fatih Balcı, Abdullah Kiraz, Transfer Fiyatlandırması Uygulaması, Sorunlar ve Görüşlerimiz, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak 2008.
 • İmdat Türkay, Asgari Geçim İndirimi Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ocak, 2008, (s.11,23).
 • Nihat Edizdoğan, Metin Taş, Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007.
 • İlhami Söyler,  Finansal Kiralama (Teori-Uygulama-Sorunlar-Çözümler), Yaklaşım Yayıncılık, 2007, (s.120).
 • Fazıl Tekin, Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, 2.b., Seçkin Yayıncılık, 2007.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YER ALAN MAKALELER (ÇALIŞMALARIMA ATIF YAPILAN)

 • Ercan Sarıcaoğlu,”Vergi Suçlarına Dair Ceza Yargılamalarında Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi İle İspat Yükü Çatışması”, 6. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, 2017.
 • Ali Deran – Beyhan Beller, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Bağlı Bulundukları Meslek Odasından Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2017.
 • İrem Gürbüzer, “Yargıtay Kararları Işığında Faturanın İspat Açısından İncelenmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, 2014/4.
 • Bayram Koçak – Samet Duman, “Karşı Taraf Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Mart 2015, Sayı:318.
 • Mert Ekşi- Fırat İnsel, “İşçiye Ödenen İstihkakın Banka, Benzeri Finans Kurumları ve Posta İdareleri Aracılığıyla Ödenmesi Bağlamında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu”, E-Yaklaşım, Mart 2015, Sayı: 267.
 • Suat Sarıgül, “2014 Yılında Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi”, E-Yaklaşım, Mart 2015, Sayı: 267.
 • Mustafa Sefa Koçak, “İflas Ertelemesi Alan Şirketten Olan Alacak İçin Karşılık Ayrılabilir mi?”, E-Yaklaşım, Şubat 2015, Sayı: 266.
 • Sabri Arpaç, “Rezidans ve Hom Ofislerde KDV Uygulaması-I”, Yaklaşım, Şubat 2015, Sayı: 266.
 • Mustafa Alpaslan, “Vergi Hukukunda İhbarname İlkesi”, E-Yaklaşım, Ocak 2015, Sayı: 265.
 • Serdar Pehlivan, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Yurtiçi ve Yurtdışı Düzeltme İşlemleri”, Mali Çözüm, Sayı:127, Ocak-Şubat 2015.
 • Bekir Baykara, “Dayanağı Başka Bir Mükellef Hakkında Yazılan Vergi Tekniği Raporu Olan Vergi İncelemeleri, Vergi Tarhiyatları ve Vergi Davalarının “Bireysel Başvuru” Hakkı Bakımından İncelenmesi”, Vergi Dünyası, Ekim 2014, Sayı:398.
 • Özcan Kelen, “Anne, Baba, Eş, Çocuk, Sağlar Arasında Yapılan Gayrimenkul Bağışları Neticesinde İvazsız Şekilde Edinilen Varlıkların Satışı Durumunda Değer Artış Kazancı Üzerine Değerlendirme”, E-Yaklaşım, Ekim 2014, Sayı: 262.
 • Rabia Güleşen, “Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım, Aralık 2013, Sayı: 252.
 • Çağlar Karnıyarık, Ender Özdemir, “ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Liste Yer Alan Ürünlerin Zayi Olması Hali ve Fire Durumunun Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım, Temmuz 2012, Sayı: 235.
 • Yıldıray Erdoğan, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Meslek Sözleşmelerinde Damga Vergisi Hangi Koşullarda Ortaya Çıkmaz? (Bir Uygulama Örneği)”, E- Yaklaşım / Mayıs 2012 / Sayı: 233.
 • Recep Kaplan, “En Az Geçim İndirimine İlişkin Bazı Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler”, Maliye Dergisi, Sayı:163, Temmuz-Aralık 2012, 367-388.
 • Kübra Bozdoğan-Selçuk Buyrukoğlu-Doğan Bozdoğan, “Sosyal Vergileme İlkeleri Açısından Asgari Geçim İndiriminin Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:375, Kasım 2012.
 • Selçuk Buyrukoğlu-İrem Erasa, “Vergi Bilincinin Oluşmasında Mükellef Haklarının Yeri ve Önemi”, Vergi Dünyası, Sayı:375, Kasım 2012.
 • Sefa Koçak, “Barter Sisteminin Genel Özellikleri ve Barter Şirketlerince Tahsil Edilemeyen Alacakların Durumu”, Vergi Sorunları, Sayı:281, Şubat 2012.
 • Ahmet EROL, “İletişimi İzleme Ve Kayda Alma Vergi Hukukunda Bir Denetim Yolu Olarak Kullanılabilir Mi?”, Yaklaşım, Aralık 2011, Sayı: 228.
 • Cenk Murat Arslan, “Vergilemede Amaç, Vergileme İlkeleri ve Türk Vergi Mevzuatı”, Vergi Dünyası, Sayı:363, Kasım 2011.
 • Onur Eroğlu, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Pay Senetleri ve Senetlerin Devrinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu”, E-Yaklaşım, Sayı:226, Ekim 2011.
 • Ercan Kanar, “Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin KDV’ye Tabi Olması Hukuki Mi?”, E-Yaklaşım, Sayı:226, Ekim 2011.
 • Eyyup İnce, “Ana Hatlarıyla ABD’de Transfer Fiyatlandırması ve Türkiye Uygulaması ile Karşılaştırma”, Vergi Sorunları, Sayı:277, Ekim 2011.
 • Noyan Alper Ünal-Mehmet Serdar Atay, “Kasa Sayım Farklarının Vergi Kanunları ve Tekdüzen Hesap Sistemi Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:358, Haziran 2011, ss.52-58.
 • Volkan Aksoyoğlu, “İflası Ertelenen Amme Borçlusundan Olan Alacağa Gecikme Zammı Uygulanabilir Mi?”, Yaklaşım, Sayı:218, (Şubat 2011).
 • Ümit Süleyman Üstün, “Anayasa Mahkemesinin Ücret Gelirlerine İlişkin Gelir Vergisi Tarifesi İptal Kararı ve Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV, Y.2010, Sa:2, ss.593-606.
 • Serdar Pehlivan-Ali Rıza Gökbunar, “Transfer Fiyatlandırmasında Vergi Denetiminin Etkinliği: Sorun ve Çözüm Önerileri”, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, Yıl:2010, ss.175-194.
 • M. Vefa Toroslu, “Barter İşleminin Hukuksal ve Vergisel Boyutu”, E-Yaklaşım, Aralık 2010, Sayı: 216.
 • Tamer Tünel, “İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelerde Pişmanlık Uygulaması ve Gecikme Faizi Yönünden Değerlendirilmesi”, Vergi Raporu, Yıl:18, Sayı:133, (Ekim 2010), ss.98-104.
 • Orhan Gürgen, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Hukuki Çerçevesi”, E-Yaklaşım, Ekim 2010, Sayı: 214.
 • Abdulkerim GÖK, “OECD Ülkeleri ve Türkiye’ De Vergi Yükü”, E-Yaklaşım, Eylül 2010, Sayı: 213.
 • Ömer Tekşen, Gülsüm Bağcı, “Transfer Fiyatlandırmasında Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Bir Muhasebe Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı:348, (Ağustos 2010), ss.131-141.
 • Tamer Tünel, “Vergi İncelemesi ve İncelemeye Yetkili Olanların Görev ve Sorumluluklarının Vergi Usul Kanunu Açısından Sınırı”, Vergi Raporu, Yıl:18, Sayı:128, (Mayıs 2010), ss.116-122.
 • M. Burçin Dikmen, “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkını Tapu Verilmeden Önce Devredenler Açısından Değer Artış Kazancı Ortaya Çıkar Mı?”, Vergi Dünyası, Sayı:345, Mayıs 2010, ss.36-41.
 • Müslim Demir, “Toplumun Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı:18, Ekim-Kasım-Aralık 2009, (www.akademikbakis.org).
 • Mehmet Yıldırım, “Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması”, Vergi Sorunları, Sayı:254, Kasım 2009, ss.117-125.
 • Mehmet Maç, “Eksik Olduğu Sonradan Anlaşılan ve Satıcı Tarafından Tamamlanan Satış KDV’si İçin Alıcıya Rücu Edilmesi ve Alıcının Bu KDV’yi Satıcıya Ödeyip İndirilmesi İmkanı”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:66, Haziran 2009, ss.22-29.
 • Engin Dinç-Uğur Kaya, “Eczane İşletmelerinde Stok Değerleme ve Kar Veya Zarar Hesaplamada Asgari Kar Haddi Yönteminin Kullanılmasından Kaynaklanan Envanter Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm, Sayı:89, Eylül-Ekim 2008, ss.47-68.
 • Hakkı Yıldırım, “Vergi İncelemelerinde “Yer” Sorunu”, Mali Çözüm, Sayı:89, Temmuz-Ağustos 2008, ss.163-167.
 • Adem Anbar, “Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlandırması”, Vergi Dünyası, Sayı:324, Ağustos 2008.
 • Özgür Kaymaz, Önder Kaymaz, Ali Alp, “Vergi Mevzuatımızda Transfer Fiyatlandırması”, Mali Çözüm, Sayı:86, Mart-Nisan 2008.
 • Elif Sonsuzoğlu, “Ayırma İlkesinin Adı Mı Değişti: Asgari Geçim İndirimi”, Yaklaşım, Sayı:184, Nisan 2008, ss.28-32.
 • Onur Elele, “Uluslararası Vergi Anlaşmaları Kapsamında Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi”, Vergi Dünyası, Sayı:317.
 • Ramazan Cenk, “Site, İşhanı, Apartman Yöneticileri ve Burada Çalışanlar ile Site Yönetim Gelirlerinin Vergi Mevzuatı, İş ve SSK Kanunları Karşısındaki Durumu”, E-Yaklaşım, Sayı:53, Aralık 2007.
 • Ahmet Erol, “Yeni Türk Ceza Kanunu Karşısında Vergi Mahremiyeti Suçu-II”, Yaklaşım, Sayı:174, Haziran 2007, ss.205-211.
 • Abdulkadir Bilen, “Ticari Defterler ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Ticari Defterlere İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı:34, Nisan 2007.

DİĞER YAYINLAR (ÇALIŞMALARIMA ATIF YAPILAN)

 • – Abdullah Tuğcu, İflas ve İflasın Ertelenmesinin Kamu Alacaklarına Etkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2011, İstanbul.
 • – Dicle Erdal, Sosyo-Psikolojik Yönden Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2011, Manisa.
 • – Ferhat Durna, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, İstanbul.
 • – Muhsin Armutlu, Katma Değer Vergisi ve Türkiye Uygulamasında İhracat İstisnası,  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007, İstanbul.
 • – Muhittin Doğruyol, Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Transfer Fiyatlandırması Uygulaması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, İstanbul.
 • – Ali Kerimoğlu, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, İstanbul.
 • – Ersu Ayşe Türedi Erdoğan, Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergilendirme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – Harun Aşa, Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, Bursa.
 • – Erdem Azman, Vergi Hukukunun Özel Hukuk ile İlişkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – Serkan Selvi, Vergilendirmenin Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – İpek Dilaver, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Peşin Fiyatlandırma Anlaşması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010, İstanbul.
 • – Hüseyin Aksoy, Muayenehanesi Olan Doktorların Gerçek Gelirini Saptamaya Yönelik Bir Çalışma: Şişli Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Nisan 2010, İstanbul.
 • – Burcu Bilir, “Kriz Dönemleri İçin Bir Fırsat: Mikrodan Makroya Barter Sistemi”, İzmir Ticaret Odası, Ar&Ge Bülteni, Nisan 2010, ss.13-17.
 • – Mehmet Nalbat, VUK ve TCK Açısından Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımında Bilerek Ya Da Bilmeyerek Ayrımı, (Vergi Denetmenliği Yeterlilik Etüd Çalışması), Sakarya, Nisan 2008.
Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.