Makaleler

Okumak istediğiniz çalışmanın üzerini tıklayarak tam metnine ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.04.2024

ANAYASAL VERGİ HUKUKU

Bazı İçtihatların Düşündürdükleri: Vergi Hukukunda Yanılmanın Sonucunda “Vergi Aslı” Hesaplanmalı Mı? (YENİ)

Beyanname Verilmesi Ödev midir Yoksa Hak mıdır? Anayasal Vergileme İlkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme

– “Radyo ve Televizyon Üst Kurul Payının Hukukî Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Değerlendirme

Vergi Mevzuatındaki Sık Değişikliklerin İşletmelerin Karar Alma Süreçlerine Etkisinin Vergi Uyumu Açısından Değerlendirilmesi 

Bütçe Hakkının Demokrasi Açısından Genel Bir Değerlendirmesi

Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Türk Vergi Hukukunda Binek Otomobil Kavramı 

Fatura Düzenleme Süresi ile İlgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkinin Anayasal Açıdan Değerlendirilmesi 

Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilmemesine Yönelik Düzenlemenin Değerlendirilmesi 

Mali Güç İlkesi Perspektifinden Gayrimenkullerde “Konut” İstisnasının Değerlendirilmesi

Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesi: Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Kavramsal İçerik 

Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Veraset ve İntikal Vergisi’nde Zamanaşımının Değerlendirilmesi

Gelir Vergisi Tevkifatı Açısından Belirsiz Bir Kavram “Sair Kurum”: Apartman Ve Site Yönetimleri Özelinde Bir Değerlendirme 

– Geri Kazanım Katılım Payının Hukuki Niteliği ve Yabancı Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırılması 

Emlak Vergisi’nde Zamanaşımı: Anayasa Mahkemesi Kararının Eleştirisi

– Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Haberleşme Özgürlüğüne Yönelik Bir Deneme: Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır

– Kanun Yapma Tekniği Açısından Vergi Kanunlarının Değerlendirilmesi  

– “Kurumlar Vergisinde 6770 Sayılı Kanunla “Birleşme” Müessesesine Yönelik Bakanlar Kuruluna Verilen Oran Belirleme Yetkisinin Kanunilik İlkesi Açıdan Değerlendirilmesi”

Vergi Hukukunda Bir Belirsizlik: “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı ve Bu Kavram Açısından Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkilerin Değerlendirilmesi

– Asgari Ücret ile Vergilemede Asgari Geçim İndirimi ve En Az Geçim İndirimi İlişkisi

Eşitlik İlkesi Açısından Bir İstisnanın Anatomisine Yönelik Operasyon: Hizmetçilerin Ücretleri

Vergilerin Kanuniliği İlkesi Açısından Çevre Temizlik Vergisinde Belediye Meclislerinin Yetkisi

– Asgari Geçim İndiriminde Bitmeyen Sorunlar

Vergilemede Adalet İlkesinin Anayasal Temelleri ve Uygulamaya Yansımaları: Seçilmiş OECD Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

– Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında “Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları” İçin Belirlenen Harç Miktarlarının Dayanılmaz Yüksekliği

– Hukukun Üstün Tutulması Gerektiği Bir Kez Daha Anlaşıldı: Anayasa Mahkemesinin Vergisel Düzenlemelerdeki İptal Kararları

Anayasa’ya Aykırılık Devam Ediyor: Yurt Dışı Çıkış Tahdidi

Transfer Fiyatlandırması ve Bakanlar Kurulu Karar Taslağının Değerlendirilmesi

Türk Vergi Sisteminde Asgari Geçim İndiriminin Dayanılmaz Eksikliği

“Yeni Anayasa” Taslağının 41. Maddesi: “Vergi Ödevi” İle Mahalli İdarelere Verilen “Yeni” Bir Yetki

VERGİ USUL VE CEZA HUKUKU

Bazı İçtihatların Düşündürdükleri: Vergi Hukukunda Yanılmanın Sonucunda “Vergi Aslı” Hesaplanmalı Mı? (YENİ)

– “Vergi Denetiminin Dijitalleşmesinde Yapay Zekanın Rolü ve Mükellef Haklarına Olası Etkileri

Vergi Ceza Hukukunda Defter, Kayıt ve Belgelerde Yapılan Tahrifat Suçunun Değerlendirilmesi: Tespitler ve Öneriler

İzaha Davet Müessesesinin Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinde Güvenin Aracılık Rolü: Denizli İli Muhasebe Meslek Mensupları Örneği

Covid-19 Pandemisinin Vergi Hukukuna Dair Hatırlattıkları: Bir Salgın Fotoğrafının Vergi Hukuku Açısından Analizi

– Türk Vergi Hukukunda Geleceğe Dair Bir Öngörü: Blok Zincir Teknolojisinin Olası Etkileri

– A Taxation Problem Caused by Digital Economy: Definition of Virtual Establishment

Vergi Hukukunda Tanık İfadelerinde Teşmil Uygulaması 

Yeni Bir Özel Usulsüzlük Kabahati: Belgenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılması Hali 

– İzaha Davet Müessesesinin Detayları Belirlendi

– Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

– Bilirkişilik Kurumsallaşıyor Mu? Bilirkişilik Kanunu Açısından Bir Değerlendirme

– İdari Aşamada Yeni Bir Çözüm Yolu: “İzaha Davet”

– VUK Tasarısı’nda Yorum ve İspat Kuralının Getirdikleri

– Aynı Fiil Nedeniyle Vergi Ziyaı Cezası ve Hapis Cezasının Birlikte Uygulanması: Non Bıs In Idem İlkesi

– Başka Mükellefler Nezdinde Yapılan İncelemelere Göre Tanzim Edilen Vergi Tekniği İnceleme Raporlarındaki Hukuka Aykırı Durumlar

– Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeni ve İspat: Eleştiriler ve Öneriler

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Tek Ortaklı Şirket: Zorunlu Bazı Düzenlemelerin Vergi Hukukunda Yarattığı Eksiklik

–  Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeninin İspat Açısından Önemi ve Bir Eleştiri: Belgenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılması Hali

– Ticari Hayatta Mal Hareketlerinin Tespitinde Önemli Bir Belge “İrsaliye” ve Bir Eleştiri: İmza Hususuna İlişkin Kanuni Eksiklik

– 2008 ve 2009 Vergilendirme Dönemlerine İlişkin Transfer Fiyatlandırması Raporları İdare Tarafından Talep Edilmeye Başlandı

Türk Vergi Hukukunda Randıman İncelemesi ve Fire Uygulaması

Banka Aracılığı İle Ödeme Yapılması “Sahte Fatura Kullanma” Suçlamasına Karşı Bir Önlem Olabilir Mi?

Mali Tatil ile Adli Tatil Uygulaması ve Dava Açma Sürelerindeki Karmaşa

İflasın Ertelenmesi ve Vergi Hukukuna Etkisi

Kiraların Bankadan Ödenme Zorunluluğunda Spesifik Bir Durum: Birlikte Mülkiyet Hallerinde 500 YTL’lik Sınır Nasıl Dikkate Alınmalı?

Mali Tatil İle Adli Tatilin Yarattığı Dava Açma Sürelerindeki Karmaşa Ve Eksiklikler

Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesi) Hukuki Mahiyeti Ve Mirasçıların Vergi Hukuku Açısından Sorumlulukları

– Faturalarda Yer Alan “Gecikme Halinde Vade Farkı Alınır” Şerhinin Hukuki Bağlayıcılığı

Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Şerhi Düşülebilir Mi

Vergi İnceleme Elemanlarının Takdir Yetkileri ve Sınırları

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Kira Gelirlerinde Uygulanan Emsal Kira Bedeli Üzerine Bazı Düşünceler (YENİ)

Hukuki Belirlilik İlkesi Açısından Türk Vergi Hukukunda Binek Otomobil Kavramı 

– Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Kaydedilmemesine Yönelik Düzenlemenin Değerlendirilmesi

Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri

– Türk Vergi Hukukunda Geleceğe Dair Bir Öngörü: Blok Zincir Teknolojisinin Olası Etkileri

Mali Güç İlkesi Perspektifinden Gayrimenkullerde “Konut” İstisnasının Değerlendirilmesi

Gelir Vergisi Tevkifatı Açısından Belirsiz Bir Kavram “Sair Kurum”: Apartman Ve Site Yönetimleri Özelinde Bir Değerlendirme 

– Uluslararası Vergilendirmede Son Yıllarda Kullanılan Yeni Bir Kavramın Tanımlanması: Vergi Savaşları

Artificial Intelligence: If It’s Taxed, But How? 

Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışların Kazançtan İndirilmesi Esnasında Yaşanan Hukuki Sorunlar 

Gayrimenkul Sermaye İradında Mükellef Sorunsalı 

Ölüm Halinin Gelir, Katma Değer ve Özel Tüketim Vergileri Açısından Sonuçları

Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Kötüye Kullanımı: Vergi Anlaşması Alışverişi 

Dijital Miras ve Vergisel Boyutu 

Resmi Arabuluculuk ve Tahkim İşleri Dolayısıyla Hakemlerin Aldıkları Bedellerin Vergilendirilmesi Bağlamında “Arabuluculuk” Müessesesinin Konumlandırılması

KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Dönemi 

– 2017 Yılında Elde Edilen ve 2018 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut ile İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri 

KDV Kanunu Yeniden Yazılırken 

Karşı Taraf Vekâlet Ücretinin Hukuki Niteliği ve GVK, KDVK ve VUK Karşısındaki Durumu

– Ücretlerin Vergilendirilmesinde Bir Muamma: Beyannameye Dahil Edilecek Mi? Edilmeyecek Mi? 

– 6824 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Bazı Değişiklikler

2016 Yılı Kira Kazançlarında Konut İstisnasından Yararlanma Şartları ve Örnek Uygulamalar

– ÖTV ve KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

– 6770 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Yeni Değişiklikler

– 6761 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

– 6745 Sayılı Kanun ile Vergide Yeni Düzenlemeler

– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Kuruldu

– 6734 Sayılı “Vergi Barışı”Na Yönelik “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”

– 6728 Sayılı Kanun ile Gelen Vergi Hukukuna Dair Yeni Düzenlemeler

– Damga Vergisinin Varlık Nedeni

– Kira Kazançları İle İlgili Soru Cevap (devamı)

– Kira Kazançları İle İlgili 100 Soru – 100 Cevap

– 2015 Yılında Elde Edilen ve 2016 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut ile İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri

– Yeni Bir Beyanname Verme Yöntemi: Hazır Beyan

– Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programında Temel Politikalar ve Öncelikler: Bazı Çıkarımlar ve Öngörüler

– Kat Malikleri Dışından Profesyonel Yönetici Seçilmesi

Kira Kazançlarında Az Vergi Vermenin Yolları

– Kira Kazançları ile İlgili Sorular Cevaplar

Konut ile İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri

– Çevre Politikaları Kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Vergilerinin Uygulanışı: Karşılatırmalı Bir Analiz

Kira Kazançlarında Konut İstisnası

Avukatların Karşı Taraf Vekâlet Ücretinin KDV Karşısındaki Durumu

– Asgari Geçim İndiriminde Bitmeyen Sorunlar

– Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Beyan Sistemi Çalışmıyor

– Konut İstisnasındaki Karmaşa

– Vergilemede Adalet İlkesinin Anayasal Temelleri ve Uygulamaya Yansımaları: Seçilmiş OECD Ülkeleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

– Kira Kazancında Sistem Değişikliği Geliyor

– Is Possible To Benefit From Advance Pricing Agreement For Transfer Pricing In Turkey?

– Emlak Alım Satımlarında Vergi Sistemi Değişiyor

– Emlak Vergisi Zamanı ve Hatırlatmalar

– “Income Tax Law Draft In Turkey: Projected Some Of Basic Amendments”

– “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı – Temel Değişikliklerin Bir Kısmı”

– “Transfer Pricing Application and Advance Pricing Agreements: Turkish Application”

– Vergi Hukuku Açısından Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri

– Ücretlilerin Vergilendirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Öneri: Beyanname Yükümlülüğü

– Engellilere Yapılan Otomobil Teslimlerinde KDV İstisnası ve Bir Bölge İdare Mahkemesi Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

– Ajansların Yapımcı Şirketlere Bordrosuz ve Sigortalı Olmayan Oyuncu Temininde KDV Tevkifatı Uygulaması

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Uygulamasında Süregelen Bazı Sorunlar

Barter İşlemlerinin Türk Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Hisse Senedi Bastırılmasının veya Geçici İlmuhaber Çıkartılmasının Gelir ve KDV Açısından Vergisel Avantajları

Gayrimankul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesinde Emsal Kira Bedeli Uygulaması

KAT MÜLKİYETİ VE DİĞERLERİ

Dijital Dönüşüm Araçlarından Web Tabanlı Yazılımların Tesis Yöneticilerinin Performanslarına Etkisi: Apsiyon Yazılımı Örneği

Apartman ve Site Yönetimleri Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Gelir Vergisi Açısından Kat Maliklerine Etkileri 

Türkiye Ekonomisinde Vergi Gelirlerinin Büyüme Üzerine Etkisi 

– Yönetici Hırsızlıktan Sorumlu Tutulabilir Mi?

Kendi Elektriğini Üreten Kat Maliklerine Vergi Avantajı

Site Yönetimi Adına Araç Alınabilir Mi?

– Kat Maliklerine Yurt Dışı Tebligat

– Alışveriş Merkezlerinin Çalışma Usulleri Belirlendi

– Yöneticilere Yeni Bir Sorumluluk: Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi

– Site Yöneticisinin Görevleri ve Sorumlulukları

– Yönetici Seçimi

– Şeffaf Site Yönetimi ve İşletme Projesi

– Amerikan Gelir İdaresinin Bir Uygulaması: Vergi Gönüllüleri Uygulaması – – – Benzer Bir Öneri: Üniversite Öğrencileri İçin “Vergi Kliniği”

– Alışveriş Merkezlerinin Yönetimi

– Apartmanlarda Evcil Hayvan Beslenmesi Mümkün Mü?

– Elektronik Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri: Bazı Hususlarda Görüş Paylaşımı

– Emlak Vergisi Borçlarının Taksitlendirilmesi

– Tüketici Kanununda Ön Ödemeli Konut Satışı

– Yeni Tüketici Hakları Açısından Konut Finansmanı

– Sitelerde Ortak Yerlerin Kiraya Verilmesinde Vergi Var Mı?

– Gayrimenkul Alımlarında Verginin Dayanılmaz Ağırlığı

– Mart Ayı Vergi Ayı (Kira Kazançları)

– Gayrimenkul Satış Vaadli Sözleşmelerde Önemli Noktalar

– Site Yönetimlerinde “Yönetim Planı”nın Hayati Önemi

Yan Dairede Sabahlara Kadar Devam Eden Film Çekiminden Rahatsız Olan Nilüfer Hanım Ne Yapacak?

– Avukat, SMMM ve YMM Ofislerine Kat Maliklerinden İzin Şartı Geliyor!

– Gayrimenkulden Para Kazanmak Güzel de, Ya Vergisi…

– Ev Alma Komşu Al

– “Apartman ve Sitelerde Çalışan Personelin Vergilendirilmesi”

– Apartman ve Site Yönetimlerine Yeni Bir Yükümlülük: İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi

– Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların Yeniden Düşünülmesi: Altılı Mevzuat Paketi ve Türkiye Değerlendirmesi

– Konut Satışlarında KDV İle İlgili Kanun Çıktı: Söz Bakanlar Kurulunda

– Konut Satışlarında KDV Oranları İle İlgili Son Gelişmeler

– Sitenizde Ortak Yerleri Biliyor Musunuz?

– Sitelerdeki Ortak Yerlerden Gelir Elde Etmek Mümkün Mü?

– Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma: Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirilmesi

– Sitenizde Ortak Yerleri Biliyor Musunuz?

– Asgari Geçim İndirimi (Agi) İle İlgili 10 Soru – 10 Cevap (2011 Yılı Uygulaması)

Gelir İdaresi 2010 Yılı Faaliyet Raporundan Bazı Çıkarımlar

Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru – 10 Cevap

Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru – 10 Cevap

Vergi Uygulamalarıyla İlgili 10 Soru – 10 Cevap

– Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’un Doldurulmasında Dikkat Edilecek Noktalar

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.