6745 Sayılı Kanun ile Vergide Yeni Düzenlemeler

7 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6745 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında bir kısım değişiklikler yapılmış olup bu yazıda kısa kısa sizlerle paylaşmak istiyorum.

 
1. 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinin başlığı “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” şeklinde değiştirilmiş, özel kreş, gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim faaliyetlerinden elde edilen kazançların gelir vergisinden beş yıl süre ile istisna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Aynı düzenleme Kurumlar Vergisi Kanununda da gerçekleştirilmiştir. Böylece öteden beri eğitim ve öğretim işletmelerine sağlanan kazanç istisnası, kreş ve gündüz bakımevlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş bulunmaktadır.

2. Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde düzenleme yapılarak, kiraya veren tarafından yapılmak kaydıyla gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtım ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar gayrimenkul sermaye iradı kapsamında gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

3. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamında uyumlu bir düzenleme yapılarak Bakanlar Kuruluna vergi kesenlerin sorumluluğunu belirleme hususunda yetki verilmiş ve bu yetki sonucunda belirlenen mükelleflerden de stopaj yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre Bakanlar Kurulu, “ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla farklı kesinti oranları tespit etmeye” yetkili kılınmaktadır.

4. KDV Kanununda değişiklik yapılarak, büyük ve stratejik yatırımlarda KDV iadesi hususunda Bakanlar kuruluna yatırım teşvik belgeleri kapsamında 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit öngörülen yatırımlarla ilgili olarak, bu miktarı 50 milyon Türk Lirasına kadar indirmeye ve iki katına kadar çıkarmaya yetki verilmiştir.

5. ÖTV Kanununda değişiklik yapılarak, şehit eş veya çocuklarının, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde anne ve babasının bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil ve kamyonet gibi eşya taşımaya mahsus araçları ilk iktisapları sosyal devlet ilkesi uyarınca istisna kapsamına alınmıştır.

 

6. ÖTV Kanununda değişiklik yapılarak, model yılı ilerlemiş (eski) taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçlar, ilgili mükellefler tarafından yenilenmesi durumunda 30.06.2019 tarihine kadar yeni iktisap ettikleri benzer araçlar vergiden istisna tutulması sağlanmıştır. Özellikle trafikte tehlike yaratan eski model araçların yenilenmesi ve tehlikeli olası durumların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 

7.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değişiklik yapılarak, kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sayılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.