Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programında Temel Politikalar ve Öncelikler: Bazı Çıkarımlar ve Öngörüler

Bu çalışma “Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:137 , Mayıs 2015”de yayınlanmıştır.

Dr. Özgür BİYAN 

ÖZET

Ekonomide ana aktörlerden biri olan kamu kesiminde giderler ve gelirler önemli bir yere sahiptir. Kamu gelirleri arasında en önemli kaynak olan vergi ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tahsil edilmekte ve koordine edilmektedir. Dolayısıyla ilgili birimin performans programları ekonomik açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programında yer alan temel politika ve ilkelere yer verilmekte, çıkarımlarda bulunularak değerlendirme yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: mali politika, vergi, bütçe, performans programı, gelir idaresi

 1. GİRİŞ

Kamu maliyesinin temel konuları bütçe, vergi, mali politikalar da idarenin program ve hedefleri bireyler açısından önemlidir. Yapılması planlanan ve amaçlananlar ekonomik konjonktür içinde ne gibi politika veya düzenlemelerle karşılaşılacağına dair göstergeler ve/veya ipuçları içerir. O nedenle yayınlanan raporlar, bütçe programları, kısa ve orta vadeli programlar yakından takip edilir.

Bu raporlardan biri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır[1]. Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı ile Gelir İdaresi uygulamakta olduğu 2014-2018 Stratejik Plan doğrultusunda, 2015 yılına ilişkin performans hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yürüteceği faaliyetler hakkında projeksiyonlarını geçmiş faaliyet sonuçları ile birlikte paylaşmıştır.

Bu çalışmada bu programda dikkat çeken, önümüzdeki dönem kamu maliyesini yakından ilgilendiren temel politikalarla ilgili çıkarım ve öngörülerde bulunulacaktır.

2. PROGRAMDA BELİRLENEN TEMEL İLKELER VE POLİTİKALAR

2.1. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı

Etkin bir kamu mali sistemi için kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklara dayandırılmasının yanında, gelirlerin etkili ve ekonomik bir şekilde toplanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, tasarrufların artırılmasına katkı sağlanması ve yerel yönetimlerin mali yönden merkezi yönetime bağımlılığının azaltılması amaçlanmaktadır.

 

Makalenin tamamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.